МЕНЮ

Cuireadh tús le fíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise sular scaoileadh earraí

 1. Murar cuireadh isteach an dearbhú custaim nuair a cuireadh isteach cáipéisí a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, tá sé de cheart ag an údarás custaim na doiciméid a iarraidh ar an dearbhóir i leith na faisnéise fíoraithe, a léirítear faisnéis ina leith an dearbhú custaim.
 2. Ní mór don dearbhóir na doiciméid a iarrtar de réir mhír 1 den airteagal seo a chur isteach tráth nach déanaí ná 4 huaire an chloig roimh dheireadh na tréimhse a shonraítear i mír 3 d’Airteagal 119 TC EAEU.
 3. Mura gcuireann an dearbhóir na doiciméid a iarrtar de réir mhír 1 den airteagal seo isteach, diúltaíonn an t-údarás custaim na hearraí a scaoileadh de réir Airteagal 125 den Chód Custaim EAEU.
 4. Tá sé de cheart ag an údarás custaim cáipéisí tráchtála, cuntasaíochta a iarraidh, deimhniú tionscnaimh agus (nó) doiciméid eile agus (nó) faisnéis, lena n-áirítear mínithe i scríbhinn, atá riachtanach chun cruinneas agus iomláine na faisnéise fíoraithe a dhearbhaítear sa dearbhú custaim agus (nó) faisnéis atá i ndoiciméid eile a shuíomh, sna cásanna seo a leanas:
  1. níl an fhaisnéis riachtanach i ndoiciméid a chuirtear isteach nuair a dhéantar dearbhú custaim a chomhdú nó a chuirtear isteach de réir mhír 2 den airteagal seo nó ní dheimhníonn siad i gceart an fhaisnéis dhearbhaithe;
  2. nocht an t-údarás custaim comharthaí de neamhchomhlíonadh fhorálacha Chód Custaim an EAEU agus conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta eile i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mBallstát, lena n-áirítear míchruinneas na faisnéise atá i doiciméid den sórt sin.
 5. Ní mór údar a bheith leis an iarraidh ar dhoiciméid agus (nó) faisnéis ón dearbhóir de réir mhír 4 den airteagal seo agus ní mór go mbeadh liosta comharthaí ann a léiríonn go bhfuil an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) faisnéis atá i ndoiciméid eile go cuí nár dearbhaíodh nó a d’fhéadfadh a bheith míchruinn, liosta na ndoiciméad a iarrtar freisin agus (nó) faisnéise, chomh maith leis na spriocdhátaí chun na doiciméid sin agus (nó) faisnéis a chur isteach.
  Is é oifigeach de chuid an údaráis chustaim a chinneann liosta na ndoiciméad iarrtha agus (nó) faisnéise bunaithe ar an bhfaisnéis atá á fíorú, agus téarmaí an idirbhirt le hearraí, tréithe na n-earraí, a gcuspóir, agus cúinsí eile á gcur san áireamh. .
 6. Agus doiciméid agus (nó) faisnéis á n-iarraidh de réir mhír 4 den airteagal seo d’fhonn faisnéis a dhearbhú a dhéanann difear do mhéid na ndleachtanna custaim, na gcánacha, na dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, cuireann an t-údarás custaim an dearbhóir ar an eolas faoin bhféidearthacht é a dhéanamh scaoileadh earraí de réir Airteagal 121 de Chód Custaim an EAEU. Sa chás seo, seolann an t-údarás custaim chuig an dearbhóir ríomh mhéid na slándála chun an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha, speisialta, frithdhumpáil, dleachtanna frithchúitimh a íoc, ach amháin cásanna a chinntear de réir Airteagal 121 de Cód Custaim EAEU, nuair nach gá aon urrús a sholáthar chun dleachtanna custaim, cánacha, speisialta, frithdhumpáil a íoc.
  An fhoirm chun méid na slándála a ríomh chun an oibleagáid chun dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, struchtúr agus formáid ríofa den sórt sin a íoc i bhfoirm doiciméad leictreonach agus an nós imeachta chun é a líonadh is é an Coimisiún a chinneann iad.
 7. Ní mór don dearbhóir na doiciméid agus (nó) an fhaisnéis a iarrtar de réir mhír 4 den airteagal seo nó mínithe ar na cúiseanna nach féidir na doiciméid sin agus (nó) an fhaisnéis sin a chur isteach agus (nó) a bheith as láthair:
  1. tráth nach déanaí ná 4 uair an chloig roimh dhul in éag na tréimhse a shonraítear i mír 3 d’Airteagal 119 de Chód Custaim an EAEU - má bhaineann an iarraidh ar dhoiciméid agus (nó) faisnéis le fíorú faisnéise atá sa dearbhú custaim agus sna doiciméid a cuireadh isteach agus an dearbhú custaim á chur isteach;
  2. tráth nach déanaí ná 2 uair an chloig roimh dhul in éag na tréimhse a shonraítear i mír 3 d’Airteagal 119 de Chód Custaim an EAEU - má bhaineann an iarraidh ar dhoiciméid agus (nó) faisnéis le fíorú na faisnéise atá sa dearbhú custaim agus sna doiciméid a chuirtear isteach de réir mhír 2 den airteagal seo, agus ní dhéanann an fhaisnéis fhíoraithe difear do mhéid na ndleachtanna custaim, na gcánacha, na dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh;
  3. tráth nach déanaí ná 1 lá gnó roimh dhul in éag na tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim agus é ag síneadh dáta scaoilte earraí de réir mhíreanna 4-6 d’Airteagal 119 de Chód Custaim an EAEU, - má dhéantar an iarraidh ar dhoiciméid agus ( nó) go bhfuil baint ag faisnéis le fíorú faisnéise atá sa dearbhú custaim agus sna doiciméid a chuirtear isteach de réir mhír 2 den airteagal seo, agus bíonn tionchar ag an bhfaisnéis atá á fíorú ar mhéid na ndleachtanna custaim, na gcánacha, na dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh.
 8. Mura gcuirtear na doiciméid agus (nó) an fhaisnéis a iarrtar de réir mhír 4 den airteagal seo, lena n-áirítear mínithe i scríbhinn, nó mínithe ar na cúiseanna nach féidir na doiciméid sin agus (nó) an fhaisnéis sin a chur isteach agus (nó) a bheith as láthair, ní chuirtear i láthair iad sa téarmaí nach mbunaítear le mír 7 den airteagal seo, agus nach gcomhlíontar an coinníoll dá bhforáiltear le hAirteagal 121 de Chód Custaim an EAEU, diúltaíonn an t-údarás custaim earraí a scaoileadh de réir Airteagal 125 de Chód Custaim an EAEU.
 9. Ní mór do na daoine a n-iarrtar orthu iad na doiciméid agus (nó) an fhaisnéis a iarrtar de réir mhíreanna 1 agus 4 den airteagal seo a chur isteach i tacar amháin (go comhuaineach) le haghaidh gach iarrata.
  Ag an am céanna leis na doiciméid agus (nó) faisnéis a iarrann an t-údarás custaim, féadfaidh na daoine a n-iarrtar orthu doiciméid eile agus (nó) faisnéis a chur isteach d’fhonn cruinneas agus iomláine na faisnéise a dhearbhaítear sa dearbhú custaim a dhearbhú agus (nó) faisnéis atá i ndoiciméid eile.
 10. Ar chríochnú an tseiceála custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise sula scaoiltear earraí i gcás go gcuirtear isteach cáipéisí agus (nó) faisnéis de réir an ailt seo nó míniú ar na cúiseanna ar chuir na doiciméid sin agus (nó) faisnéis ní féidir iad a chur isteach agus (nó) a bheith as láthair, nó dearbhaíonn torthaí rialaithe custaim i bhfoirmeacha eile agus (nó) scrúdú custaim ar earraí agus (nó) doiciméid a rinneadh mar chuid d’iniúchadh den sórt sin cruinneas agus (nó) iomláine na faisnéis atá á seiceáil, scaoileann an t-údarás custaim na hearraí de réir Airteagal 118 TC EAEU.
 11. Ar chríochnú an tseiceála custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise sula scaoiltear earraí i gcás go gcuirtear isteach cáipéisí agus (nó) faisnéis de réir an ailt seo nó míniú ar na cúiseanna ar chuir na doiciméid sin agus (nó) faisnéis ní féidir iad a chur isteach agus (nó) a bheith as láthair, nó ní dhearbhaíonn torthaí rialaithe custaim i bhfoirmeacha eile agus (nó) scrúdú custaim ar earraí agus (nó) doiciméid a dhéantar mar chuid d’iniúchadh den sórt sin cruinneas agus (nó) iomláine den fhaisnéis atá á seiceáil agus (nó) nach gcuireann sí deireadh leis na forais chun iniúchadh custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéis a sheoladh, seolann an t-údarás custaim, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil dó, iarraidh ar athrú (forlíonadh) an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, sular scaoileadh earraí de réir Airteagal 112 de Chód Custaim an EAEU.
 12. Murar féidir fíorú custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise a chomhlánú laistigh den chreat ama chun earraí a scaoileadh arna mbunú le hAirteagal 119 de Chód Custaim an EAEU, lena n-áirítear mar gheall ar mhainneachtain doiciméid agus (nó) faisnéis a chur isteach laistigh de na teorainneacha ama arna mbunú le mír 7 den airteagal seo, cuireann an t-údarás custaim an dearbhóir ar an eolas faoin bhféidearthacht earraí a scaoileadh de réir Airteagal 121 de Chód Custaim an EAEU.
 13. Nuair a scaoiltear earraí de réir Airteagal 121 de Chód Custaim an EAEU, cuirtear fíorú custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise i gcrích tar éis earraí a scaoileadh de réir mhíreanna 14-18 den airteagal seo.
 14. Féadfaidh an dearbhóir doiciméid agus (nó) faisnéis a iarrann an t-údarás custaim agus nach gcuirtear isteach laistigh den tréimhse ama a shonraítear i mír 7 den airteagal seo chun fíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise a chur i gcrích tar éis scaoileadh earraí laistigh de thréimhse nach faide ná 60 lá féilire ó dháta cláraithe an dearbhaithe custaim, ach amháin an cás dá bhforáiltear i mír 2 d’Airteagal 314 de Chód Custaim an EAEU.
  Comhlánaíonn an t-údarás custaim fíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise tráth nach déanaí ná 30 lá féilire ó dháta tíolactha na ndoiciméad iarrtha agus (nó) na faisnéise, agus mura gcuirtear na doiciméid sin agus (nó) an fhaisnéis sin isteach laistigh den tréimhse a bhunaítear leis an gcéad mhír den mhír seo - ón dáta a rachaidh an tréimhse sin in éag.
 15. Mura ndéantar na doiciméid agus (nó) an fhaisnéis a chuirtear i láthair de réir an ailt seo nó mínithe ar na cúiseanna nach féidir na doiciméid sin agus (nó) an fhaisnéis sin a chur isteach agus (nó) a bheith as láthair, ná cuir deireadh leis na forais chun custaim, doiciméid eile a sheiceáil agus ( nó) faisnéis, tá sé de cheart ag an údarás custaim, sula rachaidh an tréimhse a bhunaítear leis an dara mír de chlásal 14 den airteagal seo, doiciméid bhreise agus (nó) faisnéis, lena n-áirítear mínithe i scríbhinn, a iarraidh is gá chun an iontaofacht a shuíomh agus iomláine na faisnéise fíoraithe a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, agus (nó) an fhaisnéis atá i ndoiciméid eile.
  Ní mór cáipéisí breise agus (nó) faisnéis, lena n-áirítear mínithe i scríbhinn, a chur isteach tráth nach déanaí ná 10 lá féilire ó dháta cláraithe an iarratais ar an iarraidh.
 16. Agus iarratas á sheoladh chun doiciméid bhreise agus (nó) faisnéis a chur isteach, lena n-áirítear mínithe i scríbhinn, cuirfear an tréimhse a shonraítear i mír a dó de chlásal 14 den airteagal seo ar fionraí ón dáta cláraithe ag an údarás custaim ar iarraidh den sórt sin agus atosófar í ón lá a fhaigheann an t-údarás custaim doiciméid bhreise agus (nó) faisnéis, lena n-áirítear mínithe i scríbhinn, agus i gcás go dteipfidh orthu iad a sholáthar - ón dáta a rachaidh an téarma in éag lena gcur isteach.
 17. Ar chríochnú an tseiceála custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise i gcás nach féidir doiciméid agus (nó) faisnéis a chuirtear isteach de réir an ailt seo nó mínithe ar na cúiseanna nach féidir na doiciméid sin agus (nó) faisnéis a chur isteach agus (nó) (b) as láthair, nó ní dheimhníonn torthaí rialaithe custaim i bhfoirmeacha eile agus (nó) scrúdú custaim ar earraí agus (nó) doiciméid a dhéantar mar chuid d’iniúchadh den sórt sin go gcomhlíontar forálacha Chód Custaim an EAEU, eile conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus reachtaíocht na mBallstát, lena n-áirítear iontaofacht agus (nó) iomláine na faisnéise atá á seiceáil, agus (nó) ní chuireann siad deireadh leis na forais chun custaim, doiciméid eile a iniúchadh. agus (nó) faisnéis, déanann an t-údarás custaim, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil dó, cinneadh maidir le leasuithe (breisithe) ar an bhfaisnéis a dhearbhaítear sa dearbhú custaim, de réir Airteagal 112 de Chód Custaim an EAEU.
 18. Ar fhíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise a chríochnú i gcás go ndéanfar na doiciméid agus (nó) faisnéis a d’iarr an t-údarás custaim de réir mhíreanna 4 agus 15 den airteagal seo, nó míniú ar na cúiseanna a bhfuil a leithéid ní féidir doiciméid agus (nó) faisnéis a chur isteach agus (nó) a bheith as láthair, gan a bheith curtha isteach laistigh de na teorainneacha ama arna mbunú leis an airteagal seo, déanann an t-údarás custaim, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil dó, cinneadh maidir le leasuithe (breisithe) leis an bhfaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, de réir Airteagal 112 den Chód Custaim EAEU.
 19. Ar fhíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise a chríochnú i gcás go gcuirtear isteach doiciméid agus (nó) faisnéis a chuirtear isteach de réir an airteagail seo, torthaí an rialaithe custaim i bhfoirmeacha eile agus (nó) scrúdú custaim ar earraí agus ( nó) doiciméid a dhéantar laistigh de chreat iniúchta den sórt sin, a dheimhníonn cruinneas agus (nó) iomláine na faisnéise fíoraithe, cuireann an t-údarás custaim an dearbhóir ar an eolas faoi fhíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise a chur i gcrích agus faoin bhféidearthacht filleadh (fritháireamh) chun a chinntiú go gcomhlíonfar an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a sholáthraítear de réir mhír 1 d’Airteagal 121 de Chód Custaim an EAEU a íoc.
 20. Déantar tuairisceán (fritháireamh) na slándála chun an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc de réir mhír 7 d'Airteagal 63, Caibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód Custaim den EAEU.