МЕНЮ

Caingne oifigigh na n-údarás custaim le linn iniúchta breise

 1. Nuair a dhéanann an t-údarás custaim cinneadh iniúchadh breise a dhéanamh, meastar go bhfuil rialú ar luach custaim earraí neamhiomlán ar bhonn chlásal 12 den Nós Imeachta chun luach custaim earraí a rialú. Déanann oifigigh údaraithe na n-údarás custaim bearta breise ar an modh, na téarmaí agus an fhoirm de réir Chinneadh Choimisiún an Aontais Chustaim an 20.09. 2010 № 376 "Ar na nósanna imeachta chun luach custaim earraí a dhearbhú, a rialú agus a choigeartú." De réir mhír 2 d’Airteagal 69 den Chód, mura féidir an chigireacht bhreise a chríochnú laistigh de na teorainneacha ama arna mbunú le hAirteagal 196 den Chód, déantar scaoileadh na n-earraí faoi réir ag an dearbhóir a sholáthraíonn urrús d’íoc custaim dleachtanna agus cánacha arna ríomh ag an údarás custaim de réir mhír 2 d'Airteagal 88 den Chód.
 2. Is éard atá i seic breise imthosca breise an idirbhirt atá i gceist a shoiléiriú agus na coinníollacha maidir le díol earraí is cúis le neamhréiteach idir luach luach custaim na n-earraí agus an fhaisnéis praghais atá ar fáil san údarás custaim, chomh maith le soiléirithe a fháil maidir leis na comharthaí nochtaithe de mhíchruinneas na faisnéise dearbhaithe faoi luach custaim earraí.
  Agus cúinsí breise an idirbhirt agus téarmaí díola earraí á mbreithniú, faigheann na hoifigigh údaraithe an méid seo a leanas amach:
  • stádas agus caidrimh chontrapháirtithe in idirbheart trádála eachtraí: tá rannpháirtíocht idirghabhálaí i gcur i bhfeidhm idirbheart trádála eachtraí, foirm eagrúcháin agus dlí an cheannaitheora, ar cheann de na contrapháirtithe an t-aon ghníomhaire, an t-aon dáileoir de chontrapháirtí eile nó an t-aon úsáideoir faoi chomhaontú lamháltais tráchtála;
  • coinníollacha chun idirbheart sonrach trádála eachtraigh a eagrú: modh chun earraí a roghnú agus a ordú;
  • téarmaí tráchtála an idirbhirt thrádála eachtraigh: an mheicníocht chun praghas earraí a fhoirmiú, leibhéal tráchtála díolachán earraí, na foirmeacha íocaíochta agus an modh íocaíochta as na hearraí, na cineálacha lascainí dá bhforáiltear leis an gconradh agus na coinníollacha maidir lena soláthar;
  • coinníollacha maidir le hiompar (iompar) earraí a eagrú: téarmaí seachadta earraí, infhaighteacht seoltóra, bealach earraí agus modh iompair, stóráil earraí sa tír idirthurais, feidhmíocht na hoibre ar luchtú, díluchtú nó athlódáil earraí, láithreacht nó neamhláithreacht árachais;
  • tuairisc agus tréithe earraí: tréithe teicniúla, feidhmiúla agus cáilíochta earraí, modhanna monaraíochta agus pacáistíochta, dálaí an mhargaidh maidir le trádáil sna cineálacha earraí seo;
  • coinníollacha maidir le hearraí a dhíol ar chríoch na dtíortha - baill den Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach: úsáidtear earraí lena dtáirgeadh féin agus (nó) lena dtomhailt nó lena ndíol, méid na préimhe go dtí an praghas.

De réir mhír 3 d’Airteagal 69 den Chód, chun an fhaisnéis dhearbhaithe ar luach custaim earraí a fhíorú, tá sé de cheart ag an duine údaraithe doiciméid agus faisnéis bhreise a iarraidh ar an dearbhóir (ionadaí custaim), de réir Aguisín Uimh. 3 a ghabhann leis an Nós Imeachta chun luach custaim earraí a rialú, arna fhormheas ag Cinneadh Choimisiún an Aontais Chustaim ó 20.09. 2010 Uimh. 376 "Ar na nósanna imeachta chun luach custaim earraí a dhearbhú, a rialú agus a choigeartú" (anseo feasta - an Nós Imeachta chun luach custaim earraí a rialú), agus mínithe, a léirítear a liosta díobh sa chinneadh chun breise a sheoladh iniúchadh, a ndéantar a fhoirm a rialáil le hAguisín Uimh. 2 a ghabhann leis an Nós Imeachta chun custaim costas earraí a rialú.

Déanann oifigigh údaraithe anailís ar dhoiciméid agus ar fhaisnéis bhreise a fhaightear ón dearbhóir (ionadaí custaim).

De réir chlásal 18 den Nós Imeachta chun luach custaim earraí a rialú, mar chuid d’iniúchadh breise ar luach custaim dearbhaithe earraí, tá sé de cheart ag oifigeach údaraithe bailiú agus анализ faisnéis bhreise ar chostas earraí atá comhionann nó cosúil leis na hearraí atá á meas, lena n-áirítear fiosrúcháin a sheoladh chuig comhlachtaí rialtais agus eagraíochtaí eile.

 1. De réir chlásal 14 den Nós Imeachta chun luach custaim earraí a rialú, déanann oifigeach liosta sonrach de dhoiciméid, faisnéis agus míniúcháin a iarrtar a thuilleadh a chinneadh, ag cur san áireamh na comharthaí nochta d’iontaofacht na faisnéise dearbhaithe faoi luach custaim na hearraí atá á luacháil, chomh maith le coinníollacha agus imthosca an idirbhirt atá i gceist, tréithe fisiciúla, cáilíocht agus dea-cháil sa mhargadh earraí allmhairithe a chur san áireamh.
 2. Agus seiceáil bhreise á déanamh acu ar luach custaim earraí a dhearbhaíonn an dearbhóir (ionadaí custaim), déanann oifigigh údaraithe an údaráis chustaim, ag brath ar choinníollacha sonracha an idirbhirt, cuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas (clásal 18 den Nós Imeachta chun luach custaim earraí a rialú):
  1. anailís ar fhaisnéis praghais faoin táirge d’fhonn praghas iarbhír an táirge a fháil amach ar mhargadh an domhain;
  2. na príomhfhachtóirí praghsála is gné dhílis de thrádáil earraí a shainaithint, lena n-áirítear le cabhair ón ngréasán faisnéise agus teileachumarsáide "Idirlíon";
  3. iarraidh ar fhaisnéis faoi phraghsanna ó uiríll agus déileálaithe oifigiúla;
  4. iarraidh ó mhisean trádála agus / nó consalacht stáit eachtraigh (arb é a chontrapháirtí eachtrach leis an idirbheart an cónaitheoir) atá suite ar chríoch an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach (trí Roinn um Chomhar Custaim Sheirbhís Chónaidhme Custaim na Rúise) :
   • ar dhearbhú gur tháirg an chuideachta earraí allmhairithe - contrapháirtí / seoltóir / monaróir;
   • faisnéis faoi phraghsanna (liostaí praghsanna);
   • faisnéis faoi ainm eagraíochta na Rúise, faoi chonarthaí a ndéantar earraí a allmhairiú isteach i gCónaidhm na Rúise;
   • faisnéis faoi bhunaitheoirí an chontrapháirtí eachtraigh;
  5. iarraidh ó sheirbhís chustaim stáit eachtraigh (tríd an Roinn um Chomhar Custaim de Sheirbhís Chónaidhme Chustaim na Rúise) chun cóipeanna de dhearbhuithe custaim onnmhairiúcháin, sonraisc agus comhaontuithe trádála eachtraí (conarthaí) a cuireadh isteach le haghaidh dearbhú custaim i stát eachtrach a sholáthar. ;
  6. scrúdú custaim a dhéanamh de réir Chaibidil 20 den Chód le linn rialú custaim.
 3. Tá ordú gníomhaíochta duine údaraithe an údaráis chustaim i gcás go mainneoidh an dearbhóir (ionadaí custaim) na doiciméid a iarrann an t-údarás custaim a fhormheas le clásal 21 den Nós Imeachta chun luach custaim earraí a rialú.
 4. Níl an neamhréiteach idir an luach custaim a dhearbhaíonn an dearbhóir (ionadaí custaim) agus an fhaisnéis praghais atá ar fáil san údarás custaim mar bhonn leis an údarás custaim cinneadh a dhéanamh luach custaim earraí a choigeartú gan na cúiseanna leis an neamhréiteach sin a shoiléiriú. ar an modh a fhorordaítear leis an Treoir. Is é an bunús chun go nglacfaidh an t-údarás custaim cinneadh maidir le luach custaim earraí a choigeartú ná mainneachtain na ceanglais agus na coinníollacha a chomhlíonadh chun modhanna a chur i bhfeidhm chun luach custaim earraí a chinneadh, chomh maith le coinníollacha maidir le deimhniú doiciméadach, cinnteacht chainníochtúil agus iontaofacht faisnéise, dá bhforáiltear leis an gComhaontú.