МЕНЮ

Seiceáil custaim

 1. Is cineál rialaithe custaim é iniúchadh custaim a dhéanann an t-údarás custaim tar éis earraí a scaoileadh ag úsáid earraí seanbhunaithe eile TC EAEU cineálacha rialaithe custaim agus bearta chun a chinntiú go ndéantar rialú custaim dá bhforáiltear leis an gCód Custaim EAEU, d’fhonn comhlíonadh daoine le conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim a fhíorú.
 2. Is éard atá in iniúchadh custaim ná comparáid a dhéanamh idir an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) atá sna doiciméid a chuirtear faoi bhráid na n-údarás custaim, agus (nó) faisnéis eile a chuirtear faoi bhráid an údaráis chustaim nó a fuair sí de réir Chód Custaim an EAEU nó reachtaíocht na mBallstát, le doiciméid agus (nó) sonraí cuntasaíochta agus tuairiscithe, le sonraisc agus faisnéis eile a fhaightear de réir an nós imeachta arna bhunú le Cód Custaim EAEU nó le reachtaíocht na mballstát.
 3. Is féidir iniúchadh custaim a chur i bhfeidhm le linn rialú custaim de réir mhír 8 d’Airteagal 310 de Chód Custaim an EAEU, chomh maith leis na cásanna dá bhforáiltear le mír 5 d’Airteagal 397 agus mír 6 d’Airteagal 430 de Chód Custaim an EAEU.
 4. Is é údarás custaim an Bhallstáit a ndéanann an duine a ndearnadh iniúchadh air a chríoch a iniúchadh, a chlárú agus (nó) a bhfuil áit chónaithe bhuan aige.
 5. Tuigtear gurb iad na daoine iniúchta na daoine seo a leanas:
  1. dearbhóir;
  2. iompróir;
  3. duine a dhéanann stóráil shealadach earraí in áiteanna nach stóras sealadach stórála é;
  4. duine a dhéanann gníomhaíochtaí i réimse an chustaim;
  5. an duine a bhfuil údarás aige ar na hearraí tar éis a scaoilte;
  6. oibreoir eacnamaíoch údaraithe;
  7. duine a ghlac páirt go díreach nó go hindíreach in idirbhearta le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim;
  8. duine a bhfuil faisnéis ann maidir leis a thugann le fios gur earraí a bhí (a bhí) ina sheilbh agus (nó) ina n-úsáidtear iad de shárú ar chonarthaí agus ar ghníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim, reachtaíocht na mBallstát, lena n-áirítear earraí a aistríodh go mídhleathach teorainn chustaim an Aontais.
 6. Agus seiceáil custaim á dhéanamh acu, féadfaidh na húdaráis chustaim seiceáil:
  1. fíricí earraí a chur faoin nós imeachta custaim;
  2. cruinneas na faisnéise a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) atá sna doiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim;
  3. comhlíonadh srianta ar úsáid agus (nó) earraí a scaoiltear go coinníollach a dhiúscairt;
  4. daoine a dhéanann gníomhaíochtaí i réimse an chustaim a chomhlíonadh, na hoibleagáidí dá bhforáiltear leis an gCód seo maidir le gach cineál gníomhaíochta i réimse an chustaim;
  5. comhlíonadh ag eintiteas dlíthiúil a dhéanann iarratas ar chuimsiú i gclár na n-oibreoirí eacnamaíocha údaraithe, na coinníollacha maidir le háireamh i gclár den sórt sin, chomh maith le comhlíonadh ag oibreoir eacnamaíoch údaraithe leis na coinníollacha maidir le hoibreoirí eacnamaíocha údaraithe a áireamh agus clár eile a chomhlíonadh oibleagáidí dá bhforáiltear leis an gCód seo;
  6. comhlíonadh na gcoinníollacha maidir le húsáid earraí de réir na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear sa Chód seo;
  7. comhlíonadh ceanglais eile arna mbunú le conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mballstát.
 7. Is féidir iniúchadh custaim a dhéanamh go hinmheánach nó ar an láthair.
 8. Chun páirt a ghlacadh san iniúchadh custaim, féadfaidh oifigigh ó chomhlachtaí stáit eile de na Ballstáit a bheith bainteach de réir reachtaíocht na mBallstát.
 9. Nuair a bhunófar le linn na cigireachta custaim comharthaí de chion riaracháin nó coireanna tá na húdaráis chustaim ag glacadh bearta de réir dhlíthe na mBallstát.
 10. Bunaítear an nós imeachta chun an t-údarás custaim a ghlacadh cinntí bunaithe ar thorthaí na cigireachta custaim le reachtaíocht na mBallstát ar rialáil custaim.

 

Seiceáil custaim ceamara

 1. Déantar iniúchadh custaim ceamara trí staidéar agus anailís a dhéanamh ar an bhfaisnéis atá i ndearbhuithe custaim agus (nó) doiciméid tráchtála, iompair (iompair) agus eile a chuireann an duine a ndearnadh iniúchadh air agus é ag déanamh oibríochtaí custaim agus (nó) arna iarraidh sin ag údaráis chustaim, doiciméid agus faisnéis ó chomhlachtaí stáit stáit - comhaltaí, chomh maith le doiciméid agus faisnéis eile atá ar fáil do na húdaráis chustaim agus a bhaineann leis an duine a ndearnadh cigireacht air.
 2.  Déanann údaráis chustaim iniúchadh ar chustam ceamara ag suíomh an údaráis chustaim gan cuairt a thabhairt ar an duine a ndearnadh cigireacht air, chomh maith le gan cinneadh (ordú) a eisiúint ón údarás custaim iniúchadh cigireachta custaim a dhéanamh.
 3. Déantar cigireachtaí custaim ceamara gan srianta ar mhinicíocht a n-iompair.
 4. Déantar torthaí iniúchta custaim deisce a fhoirmiú go foirmiúil de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 5. Bunaithe ar thorthaí iniúchta custaim cameral, lena n-áirítear mura gcuirtear na doiciméid agus (nó) faisnéis isteach ar iarratas ón údarás custaim laistigh den tréimhse fhorordaithe, féadfar iniúchadh custaim ar an láthair a cheapadh.

Seiceáil custaim scoir

 1. Déanann an t-údarás custaim seiceáil custaim imeachta le cuairt a thabhairt ar an áit / na háiteanna ina bhfuil an t-eintiteas dlíthiúil, áit (neacha) ghníomhaíochtaí an fhiontraí aonair agus (nó) áit (neacha) na cur chun feidhme iarbhír gníomhaíochtaí ag daoine den sórt sin (sa chaibidil seo anseo feasta - cuspóirí an aonáin a ndearnadh cigireacht air).
 2. Déantar seiceálacha custaim scoir a fhoroinnt sna cineálacha seo a leanas:
  1. seiceáil custaim imeachta sceidealta;
  2. iniúchadh custaim neamhsceidealta ar an láthair;
  3. seiceáil custaim imeachta neamhsceidealaithe imeachta.
 3. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát cineálacha breise cigireachtaí custaim ar an láthair, forais, téarmaí agus gnéithe an nós imeachta chun cigireachtaí den sórt sin a dhéanamh a bhunú.
 4. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát a shuíomh nach gcuirtear seiceáil custaim ar an láthair i bhfoirm seiceála custaim sceidealta ar an láthair i bhfeidhm.
 5. Ceapann ceann (ceann) an chomhlachta chustaim seic custaim imeachta, arna chinneadh de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, ag leascheannaire (leascheannaire) an chomhlachta chustaim atá údaraithe aige nó ag daoine ionaid. dóibh trí chinneadh a dhéanamh (ordú a eisiúint) seiceáil custaim imeachta a dhéanamh.
 6. Caithfidh an fhaisnéis seo a leanas a bheith sa chinneadh (ordú) iniúchadh custaim a dhéanamh ar an láthair:
  1. dáta agus uimhir chláraithe an chinnidh seo (oideas);
  2. cineál iniúchta custaim ar an láthair;
  3. ainm an údaráis chustaim a dhéanann an chigireacht custaim ar an láthair;
  4. an bunús le haghaidh iniúchadh custaim ar an láthair a cheapadh - tagairt do phlean (sceideal) na gcigireachtaí nó ar an mbonn dá bhforáiltear i mír 16 den airteagal seo;
  5. ainm (sloinne, céadainm agus pátrúnacht (más ann)) an duine atá á seiceáil, a áit (neacha) suímh (áit chónaithe) agus (nó) áit (neacha) na gníomhaíochta iarbhír, a shainaithint agus (nó) a chlárú uimhreacha;
  6. sloinnte, céadainmneacha, pátrúnacht (más ann dóibh) agus poist oifigigh chustaim a dhéanann iniúchadh custaim ar an láthair;
  7. sloinnte, céadainmneacha, pátrúnacht (más ann dóibh) agus poist oifigeach a bhfuil baint acu le páirt a ghlacadh san iniúchadh custaim ar an láthair;
  8. is ábhar do chigireacht custaim ar an láthair de réir mhír 6 d’Airteagal 331 de Chód Custaim an EAEU;
  9. faisnéis eile dá bhforáiltear le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 7. Bunaítear foirm an chinnidh (ordaithe) chun iniúchadh custaim ar an láthair a dhéanamh le reachtaíocht na mBallstát ar rialáil custaim.
 8. Más gá an fhaisnéis a shonraítear i bhfomhíreanna 5 - 9 de mhír 6 den airteagal seo a athrú (a fhorlíonadh), sula mbeidh an seiceáil custaim ar an láthair críochnaithe, d’fhéadfadh gurb é an cinneadh (ordú) an seiceáil custaim ar an láthair a dhéanamh arna leasú (arna fhorlíonadh) ar an modh a fhorordaítear le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 9. Féadfar seiceáil custaim imeachta a cheapadh bunaithe ar thorthaí rialaithe custaim i bhfoirmeacha eile, agus ar bhonn thorthaí seiceála custaim cameral.
 10. Déantar iniúchadh custaim sceidealta ar an láthair ar bhonn pleananna cigireachta a d’fhorbair na húdaráis chustaim.
  Déanann na húdaráis chustaim cigireachtaí sceidealta custaim ar an láthair i ndáil leis an duine céanna a ndearnadh cigireacht orthu níos mó ná uair sa bhliain.
  Déanann údaráis chustaim cigireachtaí sceidealta custaim ar an láthair i ndáil le hoibreoirí eacnamaíocha údaraithe níos mó ná uair amháin gach 1 bliana.
 11.  Déantar rogha na ndaoine a ndéantar seiceáil custaim imeachta sceidealta ina leith trí úsáid a bhaint as faisnéis a fhaightear ó na foinsí seo a leanas:
  1. torthaí rialaithe custaim roimh scaoileadh earraí agus dá éis;
  2. acmhainní faisnéise custaim;
  3. torthaí seiceálacha custaim roimhe seo;
  4. bainc, eagraíochtaí creidmheasa neamh-bhainc (creidmheas agus airgeadais) agus eagraíochtaí a dhéanann cineálacha áirithe oibríochtaí baincéireachta de chuid na mBallstát;
  5. comhlachtaí custaim agus (nó) comhlachtaí stáit eile de na Ballstáit;
  6. meáin;
  7. foinsí eile faisnéise.
 12. Roimh thús iniúchadh custaim sceidealta ar an láthair údaráis chustaim fógra a chur chuig an duine a ndearnadh cigireacht air faoi iniúchadh custaim sceidealta ar an láthair trí phost cláraithe le admháil go bhfuarthas é nó go dtarchuirfear fógra den sórt sin ar bhealach eile a cheadaíonn a dhearbhú go bhfuarthas é.
 13. Níl bunús le mír poist a thabhairt ar ais le marc a thugann le fios nár seachadadh an litir chuig an seolaí mar gheall ar neamhláithreacht an duine a ndearnadh cigireacht air ina láthair chun iniúchadh sceidealta custaim ar an láthair a chur ar ceal.
 14. Is féidir seiceáil custaim imeachta sceidealta imeachta a thosú tráth nach luaithe ná 15 lá féilire ón dáta a gheobhaidh an duine a ndearnadh iniúchadh fógra faoi sheiceáil custaim imeachta sceidealta imeachta, nó ón lá a fhaigheann an t-údarás custaim an earra poist le marc go níor seachadadh an litir chuig an seolaí.
 15. Déantar cigireachtaí custaim neamhsceidealta ar an láthair gan srianta ar mhinicíocht iniúchtaí den sórt sin.
 16. Féadfaidh na forais le haghaidh cigireachtaí custaim neamhsceidealta ar an láthair a cheapadh:
  1. sonraí a fuarthas mar thoradh ar an anailís ar fhaisnéis atá in acmhainní faisnéise údaráis chustaim agus chomhlachtaí stáit eile de na Ballstáit, agus a léiríonn sárú féideartha ar chonarthaí agus ar ghníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) na reachtaíochta na Ballstáit;
  2. faisnéis a léiríonn sárú féideartha ar chonarthaí agus ar ghníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mBallstát;
  3. iarratas duine ar chuimsiú i gclár na n-oibreoirí eacnamaíocha údaraithe;
  4. an t-oibreoir eacnamaíoch údaraithe a chur faoi bhráid an údaráis chustaim faisnéis faoi athruithe san fhaisnéis a dhearbhaíonn sé nuair a chuirtear san áireamh í i gclár na n-oibreoirí eacnamaíocha údaraithe ar mhaoin, bainistíocht eacnamaíoch, bainistíocht oibríochta nó léasú saoráidí, áitreabh (codanna d’áitribh ) agus (nó) limistéir oscailte (codanna de limistéir oscailte) atá beartaithe le haghaidh earraí a stóráil go sealadach;
  5. an gá atá le hiniúchadh custaim imeachta neamhsceidealaithe imeachta a dhéanamh de réir mhír 17 den airteagal seo;
  6. achomharc (iarraidh) ó údarás inniúil stáit nach ball den Aontas iniúchadh a dhéanamh ar an duine a rinne idirbhearta a bhaineann le gluaiseacht earraí thar theorainn chustaim an Aontais le duine eachtrach;
  7. treoir (iarraidh) ó chomhlachtaí réamhimscrúdaithe (comhlachtaí ionchúisimh choiriúla) na mBallstát maidir le hábhair fhíorú na tuarascála coireachta nó maidir leis an gcás coiriúil tionscanta;
  8. treoir ó údarás custaim ballstáit amháin, a thugtar d’údarás custaim ballstáit eile, iniúchadh custaim a dhéanamh ar an láthair ag duine a cruthaíodh agus (nó) atá cláraithe de réir reachtaíocht an bhallstáit, an t-údarás custaim ar tugadh treoir dó ar na forais dá bhforáiltear i bhfomhíreanna 1 agus (nó) 3 mhír 3 d'Airteagal 373 de Chód Custaim an EAEU;
  9. forais eile dá bhforáiltear le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 17. Más gá cruinneas na faisnéise a sholáthraíonn an duine a ndearnadh cigireacht air a dhearbhú, féadfaidh an t-údarás custaim seiceáil custaim imeachta neamhsceidealaithe imeachta a dhéanamh ag daoine a cruthaíodh agus (nó) atá cláraithe de réir reachtaíocht an Bhallstáit, údarás custaim na atá ag déanamh an tseiceála custaim imeachta, agus a bhaineann leis an duine a ndearnadh cigireacht air le haghaidh idirbhearta (oibríochtaí) le hearraí.
 18. Is é dáta tosaithe na cigireachta custaim ar an láthair an dáta seachadta don duine a ndearnadh cigireacht air faoin gcinneadh (ordú) an chigireacht custaim a dhéanamh ar an láthair, agus más cinneadh (ordú) den sórt sin an t-iniúchadh a dhéanamh ar an láthair cuirtear iniúchadh custaim in iúl don duine a ndearnadh cigireacht air ar bhealach difriúil, an dáta a chinntear de réir reachtaíocht na mball stáit.
 19. Níl bunús an diúltaithe ag an duine a ndearnadh cigireacht air cinneadh (ordú) a fháil chun seiceáil custaim ar an láthair a dhéanamh chun an seiceáil custaim ar an láthair a chur ar ceal.
  Sa chás seo, is é dáta thosach feidhme na cigireachta custaim ar an láthair an dáta a rinneadh an cinneadh (ordú) maidir le seoladh an tseice custaim ar an láthair taifead den diúltú an cinneadh seo a fháil (ordú) .
 20. Roimh thús na cigireachta custaim ar an láthair ag saoráid an duine a ndearnadh cigireacht air, tá oibleagáid ar oifigigh an údaráis chustaim a ndeimhnithe seirbhíse a thíolacadh do cheann an duine a ndearnadh cigireacht air, duine a ionadaíonn don cheann, nó ionadaí de chuid an duine a ndearnadh cigireacht air.
 21. Le linn thréimhse na cigireachta custaim ar an láthair, níl an duine a ndearnadh cigireacht air i dteideal athruithe (breisithe) a dhéanamh ar na doiciméid a ndearnadh cigireacht orthu a bhaineann lena ghníomhaíochtaí.
 22. Níor chóir go mbeadh an téarma chun iniúchadh custaim a dhéanamh ar an láthair níos faide ná 2 mhí. Ní chuimsíonn an tréimhse shonraithe an tréimhse ama idir an dáta seachadta don duine a ndearnadh iniúchadh air maidir leis an iarraidh ar dhoiciméid a chur isteach agus (nó) faisnéis agus an dáta a fuarthas na doiciméid sin agus (nó) faisnéis.
 23. Féadfar an téarma chun iniúchadh custaim ar an láthair a dhéanamh a fhadú 1 mhí le cinneadh an údaráis chustaim a dhéanann iniúchadh den sórt sin.
 24. Más gá seiceáil custaim neamhsceidealta ar an láthair a dhéanamh, scrúdú custaim a dhéanamh, iarratais a sheoladh chuig údaráis inniúla na mBallstát nó stáit nach baill den Aontas iad, na cáipéisí is gá chun an seiceáil custaim ar an láthair, cáipéisí breise a chur isteach a bhaineann leis an tréimhse atá á iniúchadh, ag dul i bhfeidhm ar na conclúidí bunaithe ar thorthaí na seiceála custaim ar an láthair, chomh maith le cásanna eile arna mbunú le reachtaíocht na mBallstát, an láithreán ar an láthair féadfar seic custaim a chur ar fionraí le cinneadh cheann (ceann) an údaráis chustaim a dhéanann an seiceáil custaim, a leascheannaire údaraithe (leas-cheann) an chomhlachta chustaim nó daoine a thagann ina n-ionad.
  Ní fhéadfaidh tréimhse fionraíochta na cigireachta custaim ar an láthair a bheith níos faide ná 9 mí, mura mbunaítear le tréimhse níos faide le reachtaíocht na mBallstát.
  Bunaítear an nós imeachta chun iniúchadh custaim ar an láthair a chur ar fionraí le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
  Ní chuirtear tréimhse fionraíochta na cigireachta custaim ar an láthair ar na forais a bunaíodh leis an mír seo, agus ar na forais arna mbunú le reachtaíocht na mBallstát, san áireamh i dtréimhse na cigireachta custaim ar an láthair.
 25. Áireofar sa chinneadh (oideas) seiceáil custaim ar an láthair na hiontrálacha iomchuí ar fhadú thréimhse an tseiceála custaim ar an láthair, chomh maith le fionraí a iompair, a gcuirtear an duine a ndearnadh cigireacht ar an eolas faoi.
 26. Déantar torthaí na cigireachta custaim ar an láthair a fhoirmiú go foirmiúil trí dhoiciméad custaim a dhréachtú, a bhfuil a fhoirm bunaithe i gcomhréir le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, ar an modh a fhorordaítear leis an reachtaíocht sin.
 27. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim an nós imeachta a bhunú chun réamhthorthaí na cigireachta custaim ar an láthair a chur ar an eolas do na daoine a ndearnadh cigireacht orthu agus agóidí a chur isteach ina leith, más ann dóibh.
 28. Sa doiciméad custaim a dréachtaíodh agus torthaí na cigireachta custaim ar an láthair á gclárú, léirítear an fhaisnéis seo a leanas:
  1. áit agus dáta tiomsú an doiciméid seo;
  2. uimhir chlárúcháin an doiciméid seo;
  3. ainm an údaráis chustaim a rinne an chigireacht custaim ar an láthair;
  4. an bunús le haghaidh iniúchadh custaim ar an láthair a cheapadh - tagairt do phlean (sceideal) na gcigireachtaí nó ar na forais dá bhforáiltear i mír 16 den airteagal seo;
  5. dáta agus uimhir an chinnidh (ordú) iniúchadh custaim ar an láthair a dhéanamh;
  6. cineál iniúchta custaim ar an láthair;
  7. ainm (sloinne, céadainm agus pátrúnacht (más ann)) an duine atá á seiceáil, a áit (neacha) suímh (áit chónaithe) agus (nó) áit (neacha) na gníomhaíochta iarbhír, a shainaithint agus (nó) a chlárú uimhreacha;
  8. sloinnte, céadainmneacha, pátrúnacht (más ann dóibh) agus poist oifigigh chustaim a rinne an chigireacht custaim ar an láthair;
  9. sloinnte, céadainmneacha, pátrúnacht (más ann dóibh) agus poist oifigeach a bhfuil baint acu leis an iniúchadh custaim allamuigh;
  10. dátaí thús agus chríochnú na cigireachta custaim ar an láthair, agus i gcás fionraí agus (nó) síneadh na tréimhse don iniúchadh custaim ar an láthair, léirítear tréimhsí an fhionraí sin agus (nó) an fhadaithe sin;
  11. cineálacha doiciméad fíoraithe;
  12. faisnéis faoi na cineálacha rialaithe custaim, caingne eile a rinneadh le linn na cigireachta custaim ar an láthair;
  13. tuairisc ar na fíricí a nochtar a léiríonn sáruithe ar chonarthaí agus ar ghníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mBallstát, ag léiriú forálacha conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) an reachtaíocht na mBallstát, ar sáraíodh a ceanglais, nó faisnéis faoi easpa a leithéid;
  14. conclúidí bunaithe ar thorthaí na cigireachta custaim ar an láthair;
  15. faisnéis eile dá bhforáiltear le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 29. Is é dáta críochnaithe an tseiceála custaim ar an láthair dáta an doiciméid chustaim a dréachtaíodh agus torthaí na seiceála custaim ar an láthair á gclárú.
 30. Ní dhéantar iniúchadh custaim scoir maidir le daoine aonair, seachas fiontraithe aonair atá cláraithe de réir dhlíthe na mBallstát.

 

Rochtain oifigigh de chuid custaim agus comhlachtaí stáit eile ar chuspóir an duine a ndearnadh cigireacht air chun iniúchadh custaim a dhéanamh ar an láthair

 1. Tá sé de dhualgas ar an duine a ndearnadh cigireacht air, tar éis d’oifigigh an údaráis chustaim cinneadh a dhéanamh (ordú) iniúchadh custaim agus teastais seirbhíse a dhéanamh ar an láthair, rochtain a sholáthar do na hoifigigh seo agus d’oifigigh comhlachtaí stáit eile a bhfuil baint acu páirt a ghlacadh sa iniúchadh custaim ar an láthair chuig saoráid an duine a ndearnadh cigireacht air chun seiceálacha custaim ar an láthair a dhéanamh.
  Ceadaítear rochtain a fháil ar oifigigh údaráis chustaim agus oifigigh ó chomhlachtaí stáit eile atá páirteach chun páirt a ghlacadh san iniúchadh custaim ar cheathrú maireachtála an duine a ndearnadh cigireacht air dá bhforáiltear le reachtaíocht na mBallstát.
 2. Má dhéantar foráil le reachtaíocht ballstáit do nós imeachta speisialta chun rochtain a fháil ar rudaí aonair, déantar an rochtain sin ar an mbealach a bhunaítear le reachtaíocht an bhallstáit sin.
 3. Tá sé de cheart ag an duine a ndearnadh cigireacht air oifigigh an údaráis chustaim agus oifigigh chomhlachtaí stáit eile a bhfuil baint acu le páirt a ghlacadh san iniúchadh custaim ar an láthair a dhiúltú maidir le rochtain ar réad an duine a ndearnadh cigireacht air sna cásanna seo a leanas:
  1. níor chuir na hoifigigh seo cinneadh (ordú) i láthair chun iniúchadh custaim ar an láthair agus (nó) deimhnithe seirbhíse a dhéanamh;
  2. ní chuirtear na hoifigigh seo in iúl sa chinneadh (ordú) iniúchadh custaim a dhéanamh ar an láthair;
  3. níl cead speisialta ag na hoifigigh seo rochtain a fháil ar shaoráid an iniúchóra, má theastaíonn an cead sin de réir dhlíthe na mBallstát.
 4. Sa chás go ndiúltaíonn an duine a ndearnadh cigireacht dó gan údar rochtain a sholáthar d’oifigigh an údaráis chustaim a dhéanann iniúchadh custaim ar an láthair agus oifigigh ó chomhlachtaí stáit eile de na Ballstáit a bhfuil baint acu le hiniúchadh custaim ar an láthair, an dréachtaítear gníomh iomchuí (prótacal) ag saoráid an duine a ndearnadh cigireacht air de réir reachtaíocht ballstáit.
  Sa chás go ndiúltaíonn an duine a ndearnadh cigireacht dó gan údar rochtain a sholáthar ar oifigigh chustaim a dhéanann iniúchadh custaim ar an láthair agus oifigigh ó chomhlachtaí stáit eile de na Ballstáit a bhfuil baint acu le hiniúchadh custaim ar an láthair, tá sé de cheart acu dul isteach an réad seo trí fhriotaíocht a chur faoi chois agus (nó) áitribh faoi ghlas a oscailt de réir reachtaíocht na mBallstát

 

Cearta agus oibleagáidí oifigigh an údaráis chustaim le linn iniúchta custaim

 1. Agus iniúchadh custaim á dhéanamh acu, tá sé de cheart ag oifigigh chustaim:
  1. tráchtála a éileamh agus a fháil ón eintiteas iniúchta, doiciméid iompair (loingseoireachta), doiciméid chuntasaíochta agus tuairiscithe, chomh maith le faisnéis eile, lena n-áirítear ar mheáin leictreonacha, a bhaineann leis na hearraí a bhí á n-iniúchadh, lena n-áirítear faisnéis maidir le hidirbhearta breise an duine a ndearnadh cigireacht air maidir leis na hearraí sin;
  2. a cheangal ar an eintiteas iniúchta tuarascálacha a thíolacadh de réir Airteagal 18 de Chód Custaim an EAEU;
  3. a cheangal ar dhaoine a bhfuil baint acu leis an duine a ndearnadh cigireacht air ar idirbhearta (oibríochtaí) le hearraí a ndéantar iniúchadh custaim ina leith, cóipeanna de dhoiciméid agus faisnéis eile a chur isteach maidir le hidirbhearta agus socraíochtaí a dhéantar leis an duine a ndearnadh cigireacht air nó le tríú páirtithe a bhaineann le hidirbhearta (oibríochtaí) le hearraí den sórt sin;
  4. a cheangal ó bhainc, eagraíochtaí creidmheasa neamh-bhainc (creidmheas agus airgeadais) agus eagraíochtaí a dhéanann cineálacha áirithe oibríochtaí baincéireachta, ballstáit agus cáipéisí agus faisnéis a fháil uathu maidir le hinfhaighteacht agus líon cuntas bainc eagraíochtaí agus fiontraithe aonair na mballstát. , chomh maith le doiciméid agus faisnéis maidir le gluaiseacht cistí ar chuntais eagraíochtaí agus fiontraithe aonair, atá riachtanach le haghaidh iniúchta custaim, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil rúndacht bainc iontu de réir reachtaíocht na mballstát;
  5. iarraidh ó chomhlachtaí stáit na mBallstát agus na doiciméid agus an fhaisnéis is gá chun iniúchadh custaim a dhéanamh a fháil uathu, lena n-áirítear iad siúd arb éard iad rúin tráchtála, baincéireachta, cánach agus rúin eile a chosnaíonn an dlí de réir reachtaíocht na mBallstát;
  6. fiosrúcháin a sheoladh chuig eagraíochtaí, comhlachtaí stáit agus eile (eagraíochtaí) de chuid na mBallstát agus neamhbhaill den Aontas i ndáil leis an iniúchadh custaim;
  7. scrúdú custaim a cheapadh;
  8. bearta eile a dhéanamh dá bhforáiltear le reachtaíocht na mballstát.
 2. Agus iniúchadh custaim ar an láthair á dhéanamh acu, tá sé de cheart ag oifigigh chustaim freisin:
  1. a cheangal ar an duine a ndearnadh cigireacht air earraí a thíolacadh a ndéantar seiceáil custaim imeachta ina leith;
  2. fardal a dhéanamh, ar an modh a fhorordaítear le reachtaíocht na mBallstát, nó fardal earraí a éileamh;
  3. rochtain a fháil ar shaoráidí an duine a ndearnadh cigireacht air nuair a chuir na hoifigigh chustaim cinneadh (ordú) i láthair chun iniúchadh custaim agus teastais seirbhíse a dhéanamh;
  4. samplaí a thógáil agus (nó) samplaí earraí;
  5. doiciméid nó a gcóipeanna a urghabháil ón duine a ndearnadh cigireacht air trí ghníomh urghabhála a dhréachtú;
  6. earraí a urghabháil nó iad a urghabháil de réir an nós imeachta arna bhunú le reachtaíocht na mBallstát, ar feadh ré na seiceála custaim ar an láthair chun cosc ​​a chur ar ghníomhartha atá dírithe ar na hearraí a bhfuil an seiceáil custaim ar an láthair ina leith a choimhthiú. a rinneadh, nó na hearraí seo a dhiúscairt ar bhealach eile;
  7. áitribh, stórais, cartlanna agus áiteanna eile (stóráil) doiciméad agus earraí a shéaladh a ndéantar seiceáil custaim ar an láthair ina leith;
  8. a cheangal ar ionadaithe an duine a ndearnadh cigireacht air doiciméid aitheantais agus (nó) doiciméid a dhaingniú údarás a chur isteach;
  9. rochtain a fháil, laistigh de theorainneacha a n-inniúlachta, ar bhunachair sonraí agus ar bhainc sonraí chórais faisnéise an aonáin iniúchta;
  10. a éileamh agus a fháil ón duine a ndearnadh cigireacht air, faoi chuimsiú na saincheisteanna atá le fíorú, na doiciméid riachtanacha (cóipeanna), faisnéis eile, lena n-áirítear i bhfoirm leictreonach, maidir lena ghníomhaíochtaí agus a mhaoin. Murar cheart na doiciméid sin (a gcóipeanna), de réir reachtaíocht na mBallstát, a lonnú ag áit na cigireachta custaim ar an láthair, socraíonn an t-oifigeach custaim tréimhse atá leordhóthanach chun iad a chur isteach, ach 3 cinn ar a laghad ag obair laethanta;
  11. modhanna teicniúla a úsáid (lena n-áirítear trealamh le haghaidh taifeadadh fuaime agus físe, grianghrafadóireacht), chomh maith le táirgí bogearraí atá deartha chun faisnéis a sholáthraíonn an duine a ndearnadh cigireacht air a phróiseáil i bhfoirm leictreonach;
  12. bearta eile a dhéanamh dá bhforáiltear le reachtaíocht na mballstát.
 3. Agus iniúchadh custaim á dhéanamh acu, tá oibleagáid ar oifigigh chustaim:
  1. cearta agus leasanna dlisteanacha an duine a ndearnadh cigireacht air a urramú, cosc ​​a chur ar dhíobháil don duine a ndearnadh cigireacht air trí chinntí agus ghníomhartha neamhdhleathacha (neamhghníomh);
  2. an fhaisnéis a fuarthas le linn na cigireachta custaim a úsáid de réir Airteagal 356 de Chód Custaim an EAEU;
  3. sábháilteacht na ndoiciméad a fhaightear agus a dréachtaíodh le linn na cigireachta custaim a chinntiú, gan a n-ábhar a nochtadh gan toiliú an duine a ndearnadh cigireacht air, seachas cásanna a leagtar síos le reachtaíocht na mBallstát;
  4. cloí le heitic oifigiúil;
  5. an duine a ndearnadh cigireacht air a chur ar an eolas faoina chearta agus a oibleagáidí le linn iniúchta custaim, scrúdú custaim, sampláil agus (nó) samplaí earraí, chomh maith le cearta agus oibleagáidí oifigigh chustaim le linn iniúchta custaim;
  6. gan sárú a dhéanamh ar mhodh oibríochta seanbhunaithe an duine a ndearnadh cigireacht air le linn thréimhse na cigireachta custaim ar an láthair;
  7. an fhaisnéis is gá a sholáthar, ar iarratas ón eintiteas iniúchta, ar fhorálacha Chód Custaim an EAEU agus ar reachtaíocht na mBallstát maidir leis an nós imeachta chun iniúchadh custaim a dhéanamh;
  8. an cinneadh (ordú) an seiceáil custaim ar an láthair agus a ndeimhnithe seirbhíse a chur i láthair le linn na seiceála custaim ar an láthair le hionadaithe an duine a ndearnadh cigireacht air;
  9. dualgais eile a chomhlíonadh dá bhforáiltear le reachtaíocht na mballstát.

 

Cearta agus oibleagáidí an duine a ndearnadh cigireacht air le linn na cigireachta custaim

 1. Le linn na cigireachta custaim, tá sé de cheart ag an duine a ndearnadh cigireacht air:
  1. iarraidh ar na húdaráis chustaim agus faisnéis a fháil uathu ar fhorálacha an Chóid seo agus ar reachtaíocht na mBallstát maidir leis an nós imeachta chun iniúchadh custaim a dhéanamh;
  2. gach doiciméad agus faisnéis atá ar fáil aige a chur isteach ag deimhniú go gcomhlíontar conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mBallstát;
  3. achomharc a dhéanamh i gcoinne cinntí agus caingne (neamhghníomh) údarás custaim ar an modh a fhorordaítear le reachtaíocht na mBallstát;
  4. a cheangal ar na hoifigigh chustaim a dhéanann an chigireacht custaim ar an láthair cinneadh (ordú) a chur i láthair chun iniúchadh custaim agus teastais seirbhíse a dhéanamh ar an láthair;
  5. a bheith i láthair le linn na seiceála custaim ar an láthair agus mínithe a sholáthar ar shaincheisteanna a bhaineann le hábhar na seiceála custaim ar an láthair;
  6. cearta eile a bheith acu dá bhforáiltear le reachtaíocht na mballstát.
 2. 2. Tá sé de dhualgas ar an duine a ndearnadh cigireacht air le linn na cigireachta custaim:
  1. na hearraí a thíolacadh a ndéantar seiceáil custaim imeachta ina leith, más féidir, na hearraí sin a chur i láthair;
  2. doiciméid agus faisnéis ar pháipéar a chur isteach, arna iarraidh sin ag an údarás custaim, agus, más gá, ar mheán eile freisin, laistigh den chreat ama bunaithe;
  3. rochtain neamhshimplithe a chinntiú d’oifigigh chustaim a dhéanann iniúchadh custaim ar an láthair agus d’oifigigh a bhfuil baint acu le hiniúchadh den sórt sin a dhéanamh ar shaoráidí an duine a ndearnadh cigireacht air agus ionad oibre a sholáthar dóibh;
  4. má dhéantar an cháipéisíocht is gá chun críche iniúchta custaim a dhréachtú i dteanga seachas teanga stáit an Bhallstáit a bhfuil a údarás custaim ag déanamh an iniúchta custaim, - cuir aistriúchán ar an doiciméadacht sin faoi bhráid na n-oifigeach custaim a dhéanann an chigireacht custaim. ;
  5. an ciorcal daoine atá freagrach as cáipéisí agus faisnéis a chur faoi bhráid na n-oifigeach custaim a dhéanann an t-iniúchadh custaim, tráth nach déanaí ná 2 lá féilire ó dháta tíolactha an chinnidh (ordú) iniúchadh custaim ar an láthair a dhéanamh;
  6. a chinntiú go dtógfar fardail le linn iniúchta custaim ar an láthair;
  7. a áirithiú go bhféadfar sampláil agus (nó) samplaí earraí a dhéanamh i gcás go ndéanfaidh na hoifigigh chustaim a dhéanann an chigireacht custaim ar an láthair cinneadh maidir le scrúdú custaim a cheapadh;
  8. míniúcháin i scríbhinn agus ó bhéal a thabhairt, ar iarratas ó na hoifigigh chustaim a dhéanann an chigireacht custaim ar an láthair, ar ghníomhaíochtaí an duine a ndearnadh cigireacht air, chomh maith le teastais agus ríomhanna a chur isteach;
  9. dualgais eile a chomhlíonadh dá bhforáiltear le reachtaíocht na mballstát.

Doiciméid agus faisnéis a theastaíonn le haghaidh iniúchta custaim a chur isteach

 1. Cuireann comhlachtaí stáit na mBallstát isteach, arna iarraidh sin ag an údarás custaim, do na doiciméid agus an fhaisnéis atá acu maidir le heagraíochtaí agus fiontraithe aonair a chlárú, cánacha, sonraí agus (nó) doiciméid chuntasaíochta agus tuairiscithe a íoc agus a ríomh, mar chomh maith le doiciméid agus faisnéis eile atá riachtanach chun cigireachtaí custaim a dhéanamh, lena n-áirítear iad siúd arb éard iad rúin tráchtála, baincéireachta, cánach agus eile a chosnaíonn an dlí, i gcomhlíonadh cheanglais reachtaíocht na mBallstát maidir le cosaint stáit, tráchtála, baincéireachta, cánach. agus rúin eile atá faoi chosaint an dlí.
 2. Bainc, eagraíochtaí creidmheasa neamh-bhainc (creidmheas agus airgeadais) agus eagraíochtaí a dhéanann cineálacha áirithe oibríochtaí baincéireachta, cuireann na Ballstáit isteach, arna iarraidh sin ag an údarás custaim, doiciméid agus faisnéis maidir le hinfhaighteacht agus líon cuntas bainc eagraíochtaí agus fiontraithe aonair na mBallstát, chomh maith agus is gá chun imréiteach custaim. fíorú doiciméad agus faisnéise a bhaineann le gluaiseacht cistí i gcuntais eagraíochtaí den sórt sin agus fiontraithe aonair, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil rúin bhainc acu de réir reachtaíocht na mBallstát. .
 3. Tá sé de dhualgas ar dhaoine a bhfuil baint acu leis an duine a ndearnadh cigireacht air le haghaidh idirbhearta (oibríochtaí) le hearraí a ndéantar iniúchadh custaim ina leith cóipeanna de dhoiciméid agus faisnéis eile maidir le hidirbhearta agus socraíochtaí a dhéantar leis an duine a ndearnadh cigireacht air nó le tríú páirtithe a bhaineann le hidirbhearta (oibríochtaí) leis na hearraí sin a theastaíonn le haghaidh iniúchta custaim.